De hogere levensverwachting, betere gezondheidszorg, technologische vooruitgang, langere arbeidsloopbaan en actievere vrijetijdsbesteding vereisen een langetermijnvisie bij het uitstippelen van uw financiële toekomst en het behouden van uw levensstijl. Wat u in die context aan pensioenopbouw nodig heeft, blijft een combinatie van collectieve voorzieningen en individuele keuzes waarvoor geen algemeen antwoord mogelijk is. Hoe eerder u hierover nadenkt, hoe eerder u dit structureel en methodisch aanpakt, hoe beter. Door de samenwerking met Median kan uw verzekeringsmakelaar u daarin aanmoedigen door u vooreerst toegang te verlenen tot de nodige kennis en expertise, vervolgens u bij te staan in het uitwerken en toepassen van oplossingen.

OEFENING BAART KUNST. 50 HERSENPRIKKELS OF HERSENBREKERS.

Hieronder vindt u een lijst van veel gestelde vragen aan verzekeringsmakelaars over vermogensanalyse en patrimoniumstructurering. Standaardantwoorden hierop zijn niet mogelijk. De oplossingen zijn afhankelijk van uw gezinssituatie en levensstandaard, financiële draagkracht, verlangens en behoeften, doelstellingen en toekomstperspectief, risicogevoeligheid en beleggingshorizon.

Deze lijst heeft niet de ambitie volledig te zijn, maar enkel u te inspireren bij het doorlopen van uw persoonlijke positie vandaag en door extrapolatie in de toekomst.

Per onderwerp:
> VERMOGENSANALYSE
> PATRIMONIUMSTRATEGIE
> PENSIOENSTRATEGIE
> STRATEGIE ROEREND VERMOGEN

VERMOGENSANALYSE

 1. Is mijn vermogen groot genoeg voor vermogensanalyse?
 2. Is het terugverdieneffect van patrimoniumstructurering en successieplanning echt de moeite waard?
 3. Kan ik bij u terecht voor een evenwichtige aanpak naar maat die mij de gewenste gemoedsrust geeft?
 4. Hoe organiseer ik optimaal mijn roerend en onroerend patrimonium vandaag en bereid ik eventuele overdracht door schenking of erfenis voor?
 5. Hoe ga ik fiscaal verstandig, correct en efficiënt te werk, in het licht van de antimisbruikbepalingen?
 6. Welke voorzorgen kan ik nemen om onverwachte gebeurtenissen op te vangen?
 7. Hoe dient mijn actieplan eruit te zien en wat zijn de prioriteiten?
 8. Ik heb een familiebedrijf, kan ik mijn onderneming voordelig overlaten of schenken?
 9. Kan ik bij de uitvoering van uw adviezen rekenen op uw bijstand, nazorg en bijsturing?
 10. Doet u een beroep op externe experts? Zo ja, welke en in welke omstandigheden?

PATRIMONIUMSTRATEGIE

 1. Waarom is een zorgvuldig opgesteld huwelijks- of samenlevingscontract zo belangrijk in vermogensplanning? Wat is het belang van dit document in de erfopvolging?
 2. Dient mijn oorspronkelijk contract aangepast aan wijzigingen in de regelgeving?
 3. Stemmen mijn vroegere intenties nog overeen met mijn huidige gezinssituatie?
 4. Is een keuzebeding aangewezen om de langstlevende echtgenoot of partner te beschermen?
 5. Hoeveel erfbelasting (successierechten) zal de langstlevende echtgenoot of partner dienen te betalen? En hoeveel de kinderen?
 6. Kan ik ervoor zorgen dat de kinderen nog geen zeggenschap krijgen over het vermogen bij het overlijden van een huwelijks- of samenlevingspartner?
 7. Ik heb de keuze tussen bankgift, notariële schenking, testament, burgerlijke maatschap, stichting of commanditaire vennootschap op aandelen? Welke oplossing past het best bij mijn vermogenssamenstelling en intenties voor overdracht?
 8. Wat betekenen schenken met controlebehoud en schenken onder last?
 9. Kan ik de rechten op een levensverzekering schenken? Wat zijn hiervan de voor- en nadelen?
 10. Wat betekent het beding van conventionele terugkeer? Wat voorziet de wetgeving?
 11. Kan ik vastgoed in privénaam voordelig schenken en tegelijk voorzien in controlebehoud en lijfrente?
 12. Wat is nu het standpunt van de fiscale administratie over de constructie vruchtgebruik en blote eigendom? Waarop dienen bedrijfsleiders te letten?
 13. Hoever reikt het statuut van bevoorrechte erfgenaam? Kan ik een kind onterven?
 14. Kan ik mijn ene kind meer schenken dan het andere? Wat betekenen in het erfrecht de begrippen inkorting en inbreng?
 15. Hoe kan ik mijn kind met een mentale of fysieke beperking maximaal beschermen?
 16. Wat kan ik bij een nieuw samengesteld gezin ondernemen om te voorkomen dat kinderen uit een huidige of vorige relatie worden benadeeld?
 17. Ik wil direct schenken aan mijn kleinkinderen of een erfenis regelen met generatiesprong. Kan dit zonder inmenging van mijn kinderen?
 18. Kan ik een reeds gedane schenking herroepen? Wat zijn hiertoe de wettelijke voorwaarden?
 19. Wat houden de bedingen aanwas en tontine precies in? Wat is het onderscheid?
 20. Hoe kan ik mijn vastgoed structureren met het oog op overdracht aan mijn kinderen?
 21. Zijn mijn hypothecaire kredietvoorwaarden vandaag marktconform?

PENSIOENSTRATEGIE

 1. Wat zijn de meest geschikte pensioenvoorzieningen in mijn professionele situatie? Hoe maak ik mijn doelpensioen waar?
 2. Wat zijn de voordelen van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)?
 3. Hoe dient voor mijn individuele pensioentoezegging (IPT) de 80% regel in mijn bedrijf gehanteerd?
 4. Waarop moet ik vooral letten bij de keuze van mijn individuele pensioenvoorzieningen? Is de hoogte van de rentevoet de enige maatstaf of zijn er nog andere criteria?
 5. Hoe combineer ik een individuele pensioentoezegging met een hypothecair krediet?
 6. Is het nog zinvol aan pensioensparen met fiscaal voordeel te doen?
 7. Wat bij hospitalisatie, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid of inkomensverlies? Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn gezin dezelfde levensstandaard kan behouden?

STRATEGIE ROEREND VERMOGEN

 1. Hoe ziet mijn risicoprofiel eruit? Is een indeling in beleggingsperiodes aan te bevelen?
 2. Is mijn effectenportefeuille evenwichtig samengesteld en in overeenstemming met mijn risicoprofiel en beleggingshorizon?
 3. Wat betekent spreiding in beleggingsthema’s, beleggingsformules en beleggingsstijlen?
 4. Waarom zijn decorrelatie, volatiliteitscontrole en bodembewaking belangrijk?
 5. Waarom een beroep doen op beleggingsfondsen en bij uitbreiding op dakfondsen? Hoe ziet het kostenplaatje eruit?
 6. Hoe werkt flexibel beheer door wisseling van activaklassen? Wat zijn hiervan de returns?
 7. Wat zijn gestructureerde obligaties en researchcertificaten? Hoe functioneren ze?
 8. Hoe de impact inschatten van inflatie en financiële repressie op mijn koopkracht?
 9. Wat kan het effect zijn van een volgende financiële systeemcrisis op mijn roerend vermogen?
 10. Hoe werkt een beleggingsverzekering tak 23? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoeveel bedragen de kosten?
 11. Wat met de fiscaliteit in tak 21 en tak 23? Wanneer is geen roerende voorheffing verschuldigd?
 12. Hoe evolueren spaarfiscaliteit en gegevensuitwisseling in Europa?

In een kennismakingsgesprek kan uw verzekeringsmakelaar u alvast uitleggen hoe hij u samen met Median doeltreffend kan bijstaan om een totaalbeeld te krijgen van de voorzieningen en maatregelen die u al heeft getroffen en wat u kan doen om mogelijke overlappingen, tegenstrijdigheden en tekortkomingen uit te schakelen. Dat is een goede uitgangspositie om al dan niet te beslissen tot verdere actie over te gaan. Discretie is vanzelfsprekend verzekerd.