Wat zijn de pluspunten van vermogensanalyse?

Vermogensanalyse laat toe een reeks diensten en adviezen inzake uw financiële vereisten en doelstellingen, in relatie tot uw gezin, uw bedrijf, uw leef- en werkomgeving, tot een samenhangend geheel te integreren.

Median levert haar diensten van vermogensanalyse aan uw erkende verzekeringsmakelaar om hem of haar bij te staan in zijn of haar advisering aan u op het vlak van  verzekeringsbemiddeling en financiële planning.

Het traject van uw vermogensanalyse 

> Inventarisatie en risicoprofiel

> Overzichtsrapport en actieplan

> Implementatie van het actieplan

Inventarisatie en risicoprofiel

Tijdens een persoonlijk gesprek met u en uw partner maakt uw verzekeringsmakelaar (relatiebeheerder vermogensanalyse), al dan niet samen met een legal counsel, in een eerste fase  een complete inventarisatie van uw persoonlijke financiële positie en toekomstverwachtingen. De omvang en de samenstelling van uw roerend en onroerend vermogen (samen, uw patrimonium) worden uitgebreid in kaart gebracht.

De voorzieningen die u getroffen heeft voor uw pensioen, overlijden, langdurige ziekte, hospitalisatie, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, inkomensverlies, wijziging in de gezins- of partnerrelatie, zijn onderdeel van de inventarisatie.

Verder peilt uw relatiebeheerder naar uw spaarvermogen, kennis van financiële producten en diensten, financiële horizon, inzicht in belastingen op inkomen, financiële waarden en vastgoed.

In een tweede fase bepaalt uw relatiebeheerder uw risicoprofiel, dat hij of zij vergelijkt met uw wensen en doelstellingen en de projectie ervan naar de toekomst.

In een derde fase volgt een doorlichting van de juridische organisatie van uw roerend en onroerend patrimonium, inclusief de maatregelen voor instandhouding, structurering en overdracht. Ook de vennootschapsvorm die u hanteert voor uw bedrijf of beroepsactiviteit komt aan bod.

De drie fases vormen een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), een sterkte-zwakteanalyse zoals toegepast in de bedrijfswereld. Een model dat de sterktes en zwaktes in uw persoonlijke situatie analyseert en de kansen en bedreigingen in de omgeving waarin u zich bevindt.

De relatiebeheerder verzamelt uw gegevens aan de hand van een vertrouwelijke vragenlijst of checklist. De analyse hiervan vindt haar neerslag in een overzichtelijk rapport dat u overhandigd krijgt door uw relatiebeheerder, die zaakvoerder of medewerker is van een erkend verzekeringsmakelaarskantoor.

Overzichtsrapport en actieplan

Het rapport dat voortvloeit uit de inventarisatie maakt een onderscheid tussen Estate Strategy ; Pension-,  Healthcare & Income Strategy en Asset Strategy. U vindt hierin onder meer een berekening van enerzijds de successierechten op uw nalatenschap en van anderzijds uw toekomstig pensioen in functie van uw voorzieningen in de eerste, tweede en derde pensioenpijler. Bovendien is een spreidings- en risicoanalyse opgenomen van uw effectenportefeuille en/of andere spaar- en beleggingsinstrumenten zoals beleggingsfondsen en beleggingsverzekeringen.

Het overzichtsrapport maakt een synthese van vermelde grote deelgebieden van de vermogensanalyse. Het formuleert oplossingen voor probleemstellingen en integreert die oplossingen in een samenhangend geheel. Het streeft ernaar overlappingen en tegenstrijdigheden uit te schakelen. Per deelgebied geeft Median in dit rapport de nodige inzichten die uw verzekeringsmakelaar in staat stellen aanbevelingen te formuleren die tot doel hebben u bescherming, gemoedsrust en veerkracht te bieden binnen een langetermijnperspectief.

Alle aanbevelingen resulteren in een actieplan dat periodiek wordt aangepast en geëvalueerd in functie van de evolutie van uw financiële situatie. Het actieplan stelt prioriteiten en bevat een voorstel van timing voor implementatie. Het fungeert als een kompas voor het behoud en de groei van uw levensstandaard en als een leidraad voor de instandhouding en eventuele overdracht van uw vermogen.

Voor de bespreking van het overzichtsrapport en het actieplan laat uw verzekeringsmakelaar (relatiebeheerder) zich bijstaan door een adviescomité, dat uw vragen beantwoordt, mogelijke oplossingen formuleert, uw voorkeuren en timing registreert, ten slotte afspraken suggereert voor implementatie van het actieplan. 

Implementatie van het actieplan

Het sluitstuk van uw vermogensanalyse bestaat uit een grondige bespreking van

  • de diverse technieken van patrimoniumstructurering en successieplanning die in uw dossier geschikt kunnen zijn
  • de bijkomende voorzieningen voor pensioen, gezondheidszorg en inkomen
  • de diverse financiële concepten, producten en diensten die kunnen beantwoorden aan uw wensen en doelstellingen

Uw verzekeringsmakelaar (relatiebeheerder) neemt de mogelijke vervolgstappen met u door. Uiteraard beslist u zelf welke aanbevelingen u uiteindelijk wilt toepassen, binnen het domein van de professionele erkenning en ervaring van uw verzekeringsmakelaar en vertrekkend van uw belang.