Median aanpak
Mentor dienstverlening door de verzekeringsmakelaar ondersteund door Median
Wettelijk kader

Median aanpak

 • geen multidisciplinaire analyse en geen optimalisatie van het gehele vermogen, maar focus op de domeinen van het burgerlijk recht, het fiscaal vermogensrecht, het successierecht, de drie extralegale pensioenpijlers, risicotolerantie en beleggingshorizon binnen tak 21 en tak 23 levensverzekeringen c.q. tak 26 kapitalisatieverrichtingen (tool voor verzekeringsmakelaars) > helder en doelgericht > complexiteit is geen garantie voor efficiëntie

 • punctuele opdrachten ondersteund en aanvaard door Median binnen de Mentor dienstverlening > bespreking, redactie en implementatie van huwelijkscontracten met keuze- en verblijvingsbeding, samenlevingscontracten, bedingen van aanwas of tontine, overdracht van vermogen met splitsing in vruchtgebruik en blote eigendom, schenkingen (inclusief controlebehoud) al dan niet met notariële akte of onderhands pacte adjoint (hand- of bankgiften), verzekeringsgiften, testamenten en legaten, generatiesprong, burgerlijke maatschap (met inbreng van roerende of onroerende goederen, kunstcollecties of waardevolle verzamelingen), private stichting, zorgvolmacht (met aanwijzing van bewindvoerder of vertrouwenspersoon bij wilsonbekwaamheid), verklaring van onbeslagbaarheid, verklaring van onverdeeldheid, omvorming van eenmanszaak tot vennootschap, juridische check-up van vennootschap, kredietovereenkomst, …
 • samenwerking met externe experts voor oprichting en opvolging van complexe burgerlijke maatschap, stichting of patrimoniumvennootschap, schenking van aandelen van familiebedrijf, ...
 • outside the box-denken
  > bestaande denkkaders doorbreken
  > creatieve invalshoeken
  > innovatieve oplossingen in patrimoniumstructurering en verzekeringsbemiddeling
  > respect voor fiscale antimisbruikbepalingen
 • Business Process Management en Performance Measurement
  > verbetering, management en controle van essentiële bedrijfsprocessen
  > voortdurende monitoring
  > resultaatgerichte en pragmatische aanpak
 • onafhankelijkheid van financiële groepen en integriteit
 • modaliteiten van Mentor dienstverlening en kader van samenwerking tussen Median en de verzekeringsmakelaar vastgelegd in Confidentialiteits- en licentieovereenkomst (CLO)

Dienstverlening door de verzekeringsmakelaar ondersteund door Median

 • aangeboden via de overeenkomsten Financial Synergy Advisor (FSA)®, Financial Synergy Coach (FSC)® en Financial Synergy Premium (FSP+)®
  > gedeponeerde handelsmerken (Benelux)
 • opdracht van cliënt aan verzekeringsmakelaar is vertrekbasis
  > document inclusief algemene voorwaarden aangeleverd door Median
  > checklist vermogensanalyse en risicoprofilering
  > Median opdrachtbrief en overeenkomst Mentor estate strategy
 • inventarisatie
  > roerend en onroerend vermogen
  > bestaande verbintenissen en structuren van cliënt
  > behoeften en doelstellingen
  > levensstandaard en toekomstperspectief
 • overzichtsdossier met analyse en actieplan
  > van synthese over synergie naar strategie
 • maatregelen voor instandhouding, structurering en overdracht van patrimonium (successieplanning)
  > estate strategy
  > negen bouwstenen of modules
 • voorstellen tot inkomens-, zorg- en pensioenoptimalisatie
  > income strategy, inclusief healthcare en pension strategy
  > behoud van levensstandaard
 • risicobeheersing roerende waarden via o.m. diversificatie, decorrelatie, flexibele activawisseling en  stijldifferentiatie
  > asset strategy
  > beleggingsverzekeringen
  > structurering en verbetering van verhouding tussen risico en rendement
  > evenwicht tussen roerende waarden
  > bodembewaking
  > bepaling van risicotolerantie en verdeling van risicoprofiel in beleggingsperiodes
 • assistentie aan cliënt bij implementatie
  > bescherming, gemoedsrust en veerkracht (totaalbeeld)
  > jaarlijkse evaluatie en eventuele bijsturing (nazorg)
 • constructieve interactie met bestaande adviseurs van cliënt
  > notaris, accountant, boekhouder, bedrijfsrevisor, belastingconsulent
 • Financial Synergy = systematische en methodische aanpak
  > breedbeeldbenadering
  > gericht op samenhang tussen de verschillende vermogenscomponenten
  > overlappingen en tegenstrijdigheden uitschakelen
  > integratie en synthese
 • kwalitatieve dienstverlening, permanente dialoog met cliënt en discretie
 • service level agreements (SLA)
  > duidelijke afspraken over timing, rapportage, prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen
 • focus op kerncompetenties

Wettelijk kader

 • Median verstrekt geen raad over financiële planning zoals bedoeld in de Wet Financiële Planning van 25 april 2014, maar concentreert zich op consultancy, studies, assistentie en begeleiding in vermogensengineering (vermogensanalyse en patrimoniumstructurering), inclusief redactie van civielrechtelijke documenten, waarbij de vennootschap fungeert als opdrachtnemer voor punctuele juridisch-technische en juridisch-economische taken die aansluiten bij de dienstverlening in verzekeringsbemiddeling en (zo gewenst)  financiële planning van verzekeringsmakelaars.
 • Median is als verzekeringsmakelaar ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) onder het nummer 060870 A en geaccrediteerd als opleidingsverstrekker van bijscholing in verzekeringsmateries onder het nummer 500014 A. Aangezien de NV Median aldus het statuut heeft van gereglementeerde onderneming, stelt ze van rechtswege geen diensten voor van onafhankelijke financiële planning, maar sluit ze in haar advisering aan bij haar beroepscompetenties en de overeenstemmende gedragsregels.
 • Sinds 30 april 2014 zijn de AssurMiFID gedragsregels van kracht. Ze vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en diverse bepalingen, evenals het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector, het KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft, en het KB van 21 februari 2014 tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekering- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. De samenvatting en de regels voor uitvoering zijn verwerkt in de FSMA circulaire 2015_14 van 1 september 2015 over de wijziging van de wet van 27 maart 1995 en de uitbreiding van de MiFID-gedragsregels tot de verzekeringssector.
 • Voor meer informatie over de toepassing van de AssurMiFID gedragsregels zie de informatie verstrekt door elke verzekeringsmakelaar afzonderlijk (website, brochures, documentatie).
 • De Wet Financiële Planning luidt voluit: “Wet inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.” De onverenigbaarheid tussen onafhankelijk financieel planner en gereglementeerde onderneming is bepaald in artikel 22 §2 eerste lid en artikel 22 §3 van de wet.