Wanneer werd uw huwelijkscontract of samenlevingscontract voor het laatst nagekeken en geüpdatet? Is het nog aangepast aan uw huidige gezinstoestand? En zijn uw intenties van nalatenschap nog steeds dezelfde?

Huwelijks- en samenlevingscontracten zijn dikwijls achterhaald. Ze zijn veelal niet aangepast aan de actuele wetgeving, de huidige gezinstoestand en vooral uw intenties inzake nalatenschap. Zoals de verdeling tussen overlevende echtgenoot en kinderen. Of de erfopvolging bij nieuw samengestelde gezinnen. Nochtans zijn deze contracten een uitstekend instrument van eigendomsoverdracht en successieplanning.

Median kan in de context van haar Mentor dienstverlening en in samenwerking met uw verzekeringsmakelaar uw huwelijkscontract verbeteren, aanvullen en updaten. Zo kan het verblijvingsbeding “langst leeft, al heeft” fiscaalvriendelijk worden verfijnd om de langstlevende partner zo goed mogelijk te beschermen en tegelijk de kinderen niet nodeloos te belasten. Een zorgvuldig opgesteld keuzebeding zorgt voor het nodige comfort en de gewenste flexibiliteit.

Het beding van aanwas en de tontine zijn dan weer rechtsfiguren waardoor de huwelijks- of samenlevingspartners elkaar onder bepaalde voorwaarden kunnen bevoordelen bij overlijden. Het gaat telkens om een kanscontract, waarbij de partners samen in onverdeeldheid roerende of onroerende goederen verwerven met het beding dat het deel van de eerststervende door aanwas automatisch in volle eigendom of in vruchtgebruik zal toekomen aan de langstlevende. Weet u wat de gelijkwaardigheid van de contractanten inhoudt? Wat de fiscale voordelen zijn? En de gevolgen voor uw nalatenschap? Heeft de langstlevende partner keuzemogelijkheid? Kent u het gebruik van de tontine in de levensverzekering?

In de organisatie van uw onroerend patrimonium kunt u gebruik maken van constructies zoals vruchtgebruik en blote eigendom, erfpacht, cijnspacht en recht van opstal. Elk van deze rechtsfiguren vereist nauwkeurige redactie van documenten om misverstanden en fiscale problemen te vermijden. We verwijzen hier naar de definitie van fiscaal misbruik in de algemene antimisbruikbepaling, van toepassing voor de heffing van zowel registratierechten als erfbelasting. Bij bezittingen in het buitenland is ook de lokale regelgeving van belang en de eventuele impact van dubbelbelastingverdragen.

Transparant en doelgericht tewerk gaan. Dat is de opzet van Median. Samen met uw verzekeringsmakelaar. In ondersteuning van zijn of haar advisering. Uiteraard geen standaardformules maar maatwerk. Waar authentieke akten vereist of gewenst zijn, werkt uw verzekeringsmakelaar graag samen met uw notaris. Uit deze aanpak put u vertrouwen en zekerheid voor de toekomst. Met behoud van controle en inkomsten zolang u leeft.

> Uw huwelijkscontract updaten?

> Uw samenlevingscontract correct opstellen?

> De meest evenwichtige oplossing voor uw eigendomsoverdracht?

Klik dan hier om een afspraak te maken met een gespecialiseerd verzekeringsmakelaar