Uw vermogensopbouw vandaag bepaalt mee uw financiële toekomst. Maar beantwoordt uw huidig vermogen aan uw verwachtingen van morgen? Kent u de meerwaarde die vermogensengineering u op dat vlak kan bieden?

U weet ongetwijfeld dat bedrijven werken op basis van een business en financieel plan dat elk jaar wordt nagekeken en bijgestuurd. Om inkomsten en uitgaven in goede banen te leiden, reserves aan te leggen, investeringen mogelijk te maken, kan Median in de context van haar Mentor dienstverlening uw verzekeringsmakelaar bijstaan om op vrijwel dezelfde bedrijfsmatige manier voor u te handelen. Met een analyse van de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen in uw vermogensopbouw. Zo kunt u vlot de gepaste maatregelen nemen.

Het is dikwijls moeilijk het eigen denkkader te doorbreken en vanuit een helikopterperspectief de tijd te nemen naar zichzelf en genomen beslissingen te kijken. Op aangeven van uw verzekeringsmakelaar kan Mentor u helpen de kansen, obstakels en oplossingen in de realisatie van uw doelstellingen te ontdekken. Nieuwe impulsen leiden tot nieuwe inzichten in de wisselwerking en het evenwicht tussen de verschillende componenten van uw vermogen.

Uw verzekeringsmakelaar verleent diensten van verzekeringsbemiddeling conform de toepasselijke gedragsregels (AssurMiFID) en verzekeringswetgeving. In dat kader maakt hij uw cliëntenprofiel op aan de hand van onder meer de volgende maatstaven: uw gezinssituatie, uw financiële positie, uw verlangens en behoeften, uw toekomstperspectief, uw beroep, kennis en ervaring, uw financiële draagkracht, uw beleggingsdoelstellingen, uw beleggingshorizon en uw risicogevoeligheid. Mentor helpt uw verzekeringsmakelaar bij de analyse en interpretatie van de gegevens die u hebt meegedeeld en checkt of bijkomende informatie nodig is om tot de vereiste synthese te komen.

Dankzij onze knowhow en expertise kan uw verzekeringsmakelaar een duidelijke strategie voorstellen voor uw financiële toekomst. In samenhang met uw beleggingsdoelstellingen anticiperen we op de groei en het behoud van uw levensstandaard. We stellen voor uw verzekeringsmakelaar een transparant, coherent en evenwichtig verslag en actieplan op, dat met u in detail wordt besproken en becommentarieerd. Met concrete oplossingen voor uw vragen. Met bijstand in de redactie van juridische documenten. Met oog voor nazorg en bijsturing. De modaliteiten van de adviesverlening door uw verzekeringsmakelaar zijn vastgesteld in een schriftelijke overeenkomst die hij of zij u ter goedkeuring voorlegt. Uiteraard beslist u zelf welke aanbevelingen u uiteindelijk wilt doorvoeren.

Wij zorgen voor evenwicht en perspectief. Samen met uw vertrouwde verzekeringsmakelaar bepaalt u uw beleggingshorizon en risicoprofielsegmentering. Waarbij rendement op uw vermogen in verhouding dient te staan tot uw risicotolerantie. Mentor ondersteunt uw verzekeringsmakelaar door alle nuttige invalshoeken te belichten die relevant kunnen zijn voor uw doelstellingen. Bouwstenen voor de toekomst.

> Uw risicoprofiel op lange termijn bepalen?

> De lasten op uw vermogen in kaart brengen?

> Uw toekomstperspectief berekenen?

Klik dan hier om een afspraak te maken met een gespecialiseerd verzekeringsmakelaar