Sleutelrol

De taken van een verzekeringsmakelaar zijn veelomvattend. Ze passen binnen het kader dat door de Europese en Belgische regelgeving is uitgetekend. Met het oog op de versterking van de consumentenbescherming zijn de wettelijke voorschriften en gedragsregels (algemene zorgplicht) nog uitgebreid (AssurMiFID). In de context van de Mentor dienstverlening aangeboden door Median vervult uw verzekeringsmakelaar een sleutelrol.

Waaruit bestaat de opdracht van de verzekeringsmakelaar in het Mentor kader?

  • Algemene taken verrichten in de precontractuele fase: marktonderzoek; verwerving van essentiële productkennis; voortschrijdend inzicht in gerelateerde economische, financiële en fiscale materies; informatieverstrekking (productkenmerken, kosten, lasten en heffingen, expliciet voor spaar- of beleggingsverzekeringen: beschrijving van aard en risico’s); geregeld beroepsopleiding en bijscholing volgen.

  • Specifieke taken, eveneens in de precontractuele fase: de samenstelling van uw cliëntendossier met registratie van uw verlangens en behoeften; IPT/VAPZ pensioenanalyse; spaar- en beleggingsverzekeringen: inventarisatie van uw familiale en financiële situatie (draagkracht), uw opleidingsniveau en beroep, uw kennis van en ervaring met financiële producten, uw risicotolerantie en -profielverdeling, uw beleggingsdoelstellingen en uw toekomstperspectief; de toetsing van de geschiktheid of passendheid voor u van een bepaald type spaar- of beleggingsverzekering; de onderhandeling met verzekeraars over de voor u meest aangewezen of door u gewenste verzekeringspolissen, inclusief tarifering en acceptatievoorwaarden.

  • Situatieschets van de organisatie, instandhouding en overdracht van het vermogen, roerend en onroerend, zowel met effect tijdens het leven als met effect na overlijden. Afweging van de financiële mogelijkheden. Invulling van de erfopvolging.

  • Analyse van de actueel opgebouwde en te verwachten pensioenkapitalen en/of pensioenrentes in de eerste pijler (wettelijk basispensioen), tweede pijler (aanvullende pensioenrechten), derde pijler (vrijwillige inkomensvoorzieningen via pensioensparen en levensverzekeringen) en vierde pijler (eigen vermogen). Waar nodig, suggesties voor bijsturing door middel van fiscaalvriendelijke formules met adequaat rendement. Toelichting van de kenmerken.

  • Analyse van de actuele voorzieningen en aanvullende verzekeringen voor zorg, hospitalisatie, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, gewaarborgd inkomen en/of omzetbeveiliging. Waar nodig, suggesties voor bijsturing. Vermijden van overlapping.

  • Nazorg leveren na het sluiten en tijdens de looptijd van de respectieve verzekeringsovereenkomsten: opvolging van uw cliëntenprofiel; tussenkomst bij voorvallen uit de persoonlijke levenssfeer, zoals ziekte, ongeval of overlijden (aangifte en bespreking met de verzekeraar), uitkering van pensioenverzekeringen; toelichting bij de wijziging van dekkingsvoorwaarden; administratie, correspondentie en telefoons.

  • Instaan voor rapportering, dossierbewaring en -updating (conform de wettelijke voorschriften), evenals voor een adequate organisatiestructuur van het verzekeringskantoor.